Общи условия Занималня

Общи условия на школа по JUMP Math „Аз мога“  за Занималня 1-4 клас

Общи разпоредби

С настоящите Общи условия се уреждат взаимоотношенията между „Оренда 2016“ ЕООД, ЕИК 203897201, наричано за краткост школа по JUMP Math „Аз Мога“ и потребителите на услугата Занималня за ученици 1- 4 клас.
I. Основни понятия

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

„Ученик” е всяко физическо лице, което учи математика в школа по JUMP Math „Аз мога“.

„Родител” е родителят или настойникът на ученик под 18 години.

„Записване (регистрация)” за занималня включва попълване на онлайн заявление за записване и плащане на такса от страна на курсиста.

II. Записване за занималня в школа по JUMP Math „Аз мога“

Записването за занималня става чрез попълване на онлайн заявление за записване и заплащане на таксата за обучение за съответния месец в съответните срокове. Записването става в обявените срокове или до изчерпване на свободните места.
Записването се приема, че е настъпило след заплащане на таксата.
Школа по JUMP Math „Аз мога“ не работи с деца със СОП тъй като не разполага с нужните специалисти.

III. Такси, начин на плащане

1.Такси

Таксите за посещение на занималнята са посочени в интернет страницата на школа по JUMP Math „Аз мога“, намираща се на http://azmogabg.com

2. Начин на плащане

2.1 Таксата за обучение се заплаща на един път в посочения срок.

2.2 Таксата за обучение се заплаща по банков път.

3. Школа по JUMP Math „Аз мога“ си запазва правото да прави едностранни промени в таксите на обучение.

IV. Отказ от посещение на занималнятa, прекъсване на обучението и отсъствие от обучение от страна на клиента

Когато ученик е записан в конкретна група в занималня, той/тя заема място за съответния месец. При прекъсване на обучението едностранно от курсиста, школа по JUMP Math „Аз мога“ не възстановява заплатената такса.
Със записването си в занималня, ученикът прави избор да посещава учебните занятия. В случай на отсъствие и пропускане на учебните занятия, школа по JUMP Math „Аз мога“ не връща част от таксата на ученика.
При заявяване на отказ от участие в обучение в рамките на 14 (четиринадесет ) дни преди началото на учебната година, внесената до момента такса се връща, като се удържа административна такса, която възлиза на 30% от внесената сума. Заявката се подава чрез имейла на школата: azmogasam@abv.bg. При отказ след започване на съответия месец, ученикът няма право на възстановяване на внесената до момента такса.

V. Прекратяване на обучението от страна на школа по JUMP Math „Аз мога“

Обучението на ученик може да бъде прекратено от страна на школа по JUMP Math „Аз мога” в следните случаи:
1.1 Нарушаване на дисциплината от страна на ученика

Школа по JUMP Math „Аз мога” има правото да прекрати обучението на ученик, който с поведението си пречи на протичането на нормален учебен процес, без да дължи на ученика връщане на такса.

1.2 Недобросъвестно отношение към имуществото

Всеки ученик е длъжен да пази имуществото на Школа по JUMP Math „Аз мога“. При установяване на недобросъвестно отношение на ученик към имуществото, Школа по JUMP Math „Аз мога“ може да прекрати обучението на ученика без да дължи възстановяване на внесената такса до момента.

1.3 Неплащане на такса

Школа по JUMP Math „Аз мога” има правото да прекрати обучението на ученик, който забавя или не плаща таксата си в уговорения срок. Такса за посещение за следващ месец се заплаща най-късно 5 дни преди изтичане на настоящия месец.
При забавяне или неплащане на пълна вноска, ученикът не може да започне своето обучение.

1.5 Записване на ученик със СОП без да е уведомено ръководството на школата

Школа по JUMP Math „Аз мога“ има правото да откаже обучение на дете със СОП. В случай, че детето е записано без да е уведомен управителя на школата, то ученикът може да бъде отстранен. В този случай школата не дължи възстановяване на таксата.

VI. Отказ от отговорност на учителя за успеха/неуспеха на ученика

1.Учителят трябва да полага усилия и да преподава материала разбираемо, според нивото на ученика.
2. Ученикът е длъжен да посещава всички часове
3. Ученикът е длъжен да пише редовно домашните си работи.
4. Ученикът е длъжен да спазва дисциплината в час и да насочи вниманието си към работния процес.
При неспазване на точки 2) – 4) учителят не носи отговорност за успеха/неуспеха на ученика.

VII. График на занятията в занималнята

Занималнята е с работно време от 8,00 ч. до 18,00 ч. След изтичане на края на работния ден, ако детето не е взето, родителят дължи такса от 5 лв. за всеки започнат час.

VIII. Общи бележки

Всички гореописани условия важат за всички ученици записани в занималнята.
Школа по JUMP Math „Аз мога” управлява сайта www.azmogabg.com от офиса си в София, България. Школа по JUMP Math „Аз мога” може да променя тези Условия по всяко време, като след промяната актуализира датата на публикация. През известен интервал от време ние ви препоръчваме да посещавате тази страница, за да преглеждате актуалните в момента Условия, защото те са обвързващи за вас.

Права и задължения съгласно Закона за защита на потребителите

Съгласно ЗЗП и ЗЕТ ние от школа по JUMP Math „Аз мога” сме длъжни и Ви предоставяме свободно следната информация:

Името, адреса ни и данни за контакт – „ОРЕНДА 2016 ЕООД“, ЕИК 203897201, гр. София, ж.к.Младост 1, бул. „Йерусалим“, бл. 51, e-mail- azmogasam@abv.bg; телефон- 0896 231 351.
Oсновните характеристики на услугите са изписани подробно в страницата за представяне на всяка услуга в сайта www.azmogabg.com.
Цената на услугите, изписана на страниците за представяне на съответната услуга, е крайна и включва учебни материали, ако те са необходими за съответния курс/услуга.
Плащането на стоките/услугите е съобразено с чл.93 ал.1 на Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), за което се получава съответния документ.

IX. Защита на личните данни

Записванията в школа по JUMP Math „Аз мога“ се извършва чрез попълване на регистрационна форма. Данните, които се въвеждат са трите имена на родител, трите имена на ученик, имейл на родител, телефон на родител.
Въведените данни се използват единствено и само за обратна връзка с родителите с цел предоставяне на информация за обучението в школата.
Попълнените лични данни се използват единствено и само от преподавател на съответната група и от управителя на Школа по JUMP Math „Аз мога“ и не се предоставят на трети лица.

Настоящите общи условия влизат в сила от 29.08.2018 г.