Общи условия – летни курсове и индивидуални занимания

 Общи условия на школа по JUMP Math „Аз мога“    

Общи разпоредби 

 1. С настоящите Общи условия се уреждат взаимоотношенията между „Оренда 2016“ ЕООД, ЕИК 203897201, наричано за краткост школа по JUMP Math „Аз Мога“  и потребителите на услугата обучение по JUMP Math.

I. Основни понятия

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

„Ученик” или „Курсист“ е всяко физическо лице, което учи математика в школа по JUMP Math  „Аз мога“.

„Родител” е родителят или настойникът на ученик  под 18 години.

„Записване (регистрация)” за курс на обучение включва попълване на онлайн заявление за записване и плащане на такса от страна на курсиста.

„Учебен час“ е учебно занятие с продължителност 40 минути.

II. Записване за летни курсове и индивидуални обучения в школа по JUMP Math „Аз мога“

 1. Записването за обучение в школата става чрез попълване на онлайн заявление за записване или на телефон 0896231351 и заплащане на таксата за обучение за съответния курс в съответните срокове. Записването става в обявените срокове или до изчерпване на свободните места.
 2. Записването се приема, че е настъпило след заплащане на курса.
 3. Груповите курсове започват да се провеждат на обявената дата и час.

III. Такси, начин на плащане

1.Такси

Таксите на обучение и стойността на учебните пособия за всеки курс са посочени в интернет страницата на школа по JUMP Math „Аз мога“ , намираща се на http://azmogabg.com

2. Начин на плащане

2.1 Таксата за обучение за летните курсове се заплаща наведнъж в посочения срок освен, ако не е посочено друго.

2.2 Таксата за обучение се заплаща по банков път.

3. Школа по JUMP Math „Аз мога“   си запазва правото да прави едностранни промени в таксите на обучение.

IV. Отказ от участие в курса, прекъсване на обучението и отсъствие от обучение от страна на клиента

 1. Когато ученик е записан за конкретен курс на обучение, той заема място в курса за целия период от обучение. От гледна точка на преподаването и качеството на усвояването на учебния материал, заетото вече място не може да се заеме от нов курсист. При прекъсване на обучението едностранно от курсиста, школа по JUMP Math „Аз мога“  не възстановява заплатената такса.
 2. Със записването си на курс, ученикът прави избор да посещава учебните занятия. В случай на отсъствие и пропускане на учебните занятия, школа по  JUMP Math „Аз мога“  не връща част от таксата на ученика. Школа по JUMP Math „Аз мога“ не провежда часове извън обявените в графика, когато часовете са пропуснати по вина на ученика.
 3. При желание от страна на ученика да се проведат пропуснатите от него/нея часове, то ученикът заплаща допълнително взетите часове по тарифа за индивидуални часове, обявена на сайта на школата.
 4. При индивидуално обучение в случай на отсъствие на ученика, родителят е длъжен да уведоми преподавателя най-късно един ден преди уговорения график. Нов график за провеждането на часа се уточнява като не се дължи допълнително заплащане на урока. В случай, че преподавателят е уведомен в деня на провеждане на часа, то часа се счита за взет и таксата не се възстановява.
 5. Непроведен час може да се предоговори еднократно. При повторно неявяване на ученика часът се счита за проведен, независимо кога е уведомен преподавателя и школа по JUMP Math „Аз мога“ не дължи възстановяване на сумата.
 6. При  заявяване на отказ от участие в обучение в рамките на 7 (седем) дни преди  началото на всеки курс, внесената до момента такса се връща, като се удържа административна такса, която възлиза на 30% от внесената сума.  Заявката се подава чрез имейла на школата: azmogasam@abv.bg. При отказ след започване на курса, курсистът няма право на възстановяване на внесената до момента такса.

V. Прекратяване на обучението от страна на школа по JUMP Math „Аз мога“

 1. Обучението на ученик може да бъде прекратено от страна на школа по JUMP Math „Аз мога”   в следните случаи:

1.1 Нарушаване на дисциплината от страна на ученика

Школа по JUMP Math „Аз мога”   има правото да прекрати обучението на ученик,  който с поведението си пречи на протичането на нормален учебен процес, без да дължи на ученика връщане на такса.

1.2 Недобросъвестно отношение към имуществото

Всеки ученик е длъжен да пази имуществото на Школа по JUMP Math „Аз мога“. При установяване на недобросъвестно отношение на ученик към имуществото, Школа по JUMP Math „Аз мога“ може да прекрати обучението на ученика без да дължи възстановяване на внесената такса до момента.

1.3 Три последователни отсъствия на ученик или три последователни посещения без домашна работа

При три последователни отсъствия на ученика без да представи документи, които да извиняват отсъствията или три последователни посещения без наличие на домашна работа,  Школа по JUMP Math „Аз мога“ има право да прекрати обученията на съответния ученик без да дължи връщане на внесената такса.

1.4 Неплащане на такса

Школа по JUMP Math „Аз мога”   има правото да прекрати обучението на ученик, който забавя или не плаща таксата си в уговорения срок.

 1. При забавяне или неплащане на пълна вноска, ученикът не може да започне своето обучение.
 2. Школа по JUMP Math „Аз мога”  си запазва правото да отмени курс в случай, че не се съберат достатъчно ученици. В такива случаи ще предложим алтернатива в друг курс или възстановяване на цялата такса за обучение. Таксата за обучение се връща в пълен размер. Сумата за учебниците при целогодишното обучение не се възстановява.

VI. График на занятията. Обучение

 1. Школа по JUMP Math „Аз мога”   си запазва правото да прави промени в графика на учебните занятия.
 2. При провеждане на обучението в  школа по JUMP Math „Аз мога”   учениците могат да ползват само и единствено оригинални учебни пособия.

VII. Общи бележки

 1. Всички гореописани условия важат за всички ученици записани в групови курсове,.
 2. Школа по JUMP Math „Аз мога” управлява сайта www.azmogabg.com от офиса си в София, България. Школа по JUMP Math „Аз мога” може да променя тези Условия по всяко време, като след промяната актуализира датата на публикация. През известен интервал от време ние ви препоръчваме да посещавате тази страница, за да преглеждате актуалните в момента Условия, защото те са обвързващи за вас.

Права и задължения съгласно Закона за защита на потребителите

Съгласно ЗЗП и ЗЕТ ние от школа по JUMP Math „Аз мога” сме длъжни и Ви предоставяме свободно следната информация:

 1. Името, адреса ни и данни за контакт – „ОРЕНДА 2016 ЕООД“, ЕИК 203897201, гр. София, ж.к.Младост 1, бул. „Йерусалим“, бл. 51, e-mail- azmogasam@abv.bg; телефон- 0896 231 351.
 2. Oсновните характеристики на услугите са изписани подробно в страницата за представяне на всяка услуга в сайта www.azmogabg.com.
 3. Плащането на стоките/услугите е съобразено с чл.93 ал.1 на Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), за което се получава съответния документ.

Настоящите общи условия влизат в сила от 01.08.2017.