Общи условия на Школа по математика „Аз мога“

 Общи условия на школа по математикаАз мога“    

Общи разпоредби 

 1. С настоящите Общи условия се уреждат взаимоотношенията между „Оренда 2016“ ЕООД, ЕИК 203897201, наричано за краткост школа по математика „Аз Мога“  и потребителите на услугата обучение по математика.
 2. Услугите се осигуряват от Школа по математика „Аз мога“ въз основата на индивидуален договор, сключен със съответния клиент.

I. Основни понятия

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

„Ученик” е всяко физическо лице, което учи математика в школа по математика  „Аз мога“.

„Родител” е родителят или настойникът на ученик  под 18 години.

„Записване (регистрация)” за курс на обучение включва попълване на онлайн заявление за записване,  плащане на такса от страна на курсиста и подписване на договор.

Учениците от 5 клас не подписват договор.

„Учебен час“ е учебно занятие с продължителност 40 минути.

Обученията на школа по математика „Аз мога“ включват 26 посещения (52 учебни часа) за целогодишните обучения 1-4 клас, 26 посещения (39 учебни часа) за целогодишните обучения в Предучилищна група и 10 посещения (15 учебни часа) за летните обучения.

Занятията са разпределени по теми през лятото, а през учебно време са разпределени на модули.

II. Записване за целогодишни обучения по математика и летни курсове в школа по математика „Аз мога“ 

 1. Записването за целогодишно  обучение или летен курс в школата става чрез попълване на онлайн заявление за записване и заплащане на таксата за обучение за съответния летен курс или целогодишно обучение в съответните срокове. Записването става в обявените срокове или до изчерпване на свободните места.
 2. Записването се приема, че е настъпило след заплащане на летния курс или целогодишното обучение. Места не се пазят.
 3. Груповите курсове започват да се провеждат на обявената дата и час.
 4. Школа по математика „Аз мога“ не работи с деца със СОП,  тъй като не разполага с нужните специалисти.

III. Такси, начин на плащане

1.Такси

Таксите за обучение и стойността на учебните пособия за всеки курс са посочени в интернет страницата на школа по математика „Аз мога“,  намираща се на www.azmogabg.com

2. Начин на плащане

2.1 Таксата за целогодишното обучение  по  математика  се заплаща на пет вноски в посочения  срок, както следва:

Първа вноска – плаща се  до пет дни след постъпило потвърждение на имейла на клиента от Школа по математика „Аз мога“.

Останалата част от вноската  се разпределят на четири равни части както следва:

Втора вноска – срок 30 септември от настоящата учебна година.

Трета вноска – срок 30 ноември от настоящата учебна година.

Четвърта вноска – срок 31 януари от настоящата учебна година.

Пета вноска – срок 31 март от настоящата учебна година.

2.2 Таксата за летните курсове, както и курсове, които са извън целогодишните обучения се заплаща наведнъж до 5 дни след постъпило потвърждение на имейла на клиента от Школа по математика  „Аз мога“.

2.3. Таксата за 5, 6 и 7 клас се заплаща месец за месец. За следващ месец таксата се заплаща до 15 число на предишния месец.

2.4 Таксата за обучение се заплаща по банков път.

2.5 Таксата не включва сумата за  учебните пособия. Учебните пособия се заплащат отделно, освен ако не е посочено друго.

Цени на учебните тетрадки:

1 -4 клас  2 броя тетрадки по адаптирана методика „Аз мога“ – тетрадка А и тетрадка Б – цена: 30 лв. общо за двата броя.

ПГ – 1 брой тетрадка по адаптирана методика „Аз мога“ – цена 30 лв.

5, 6 и 7 клас – работи се със сборници, налични на книжния пазар и се заплаща обявената от продавача цена.

2.6 Платените по банков път учебни пособия се получават само след предоставено от клиента копие от платежното нареждане за внесената сума.

2.7  Учебните материали се поръчват с куриер.  Куриерската такса се поема от родителите.

2.8 Допълнителните учебни материали (сборници) се поръчват от родителите, освен ако не е уточнено друго.  В случай, че се направи обща поръчка от името на школата, то родителите заплащат куриерската такса.

3. Школа по математика „Аз мога“ си запазва правото да прави едностранни промени в таксите на обучение.

IV. Отказ от участие в курс или  целогодишно обучение,  прекъсване на обучението и отсъствие от обучение от страна на ученика

 1. Когато ученик е записан за конкретен курс на обучение, той заема място в летен курс/целогодишно обучение за целия период на обучение. От гледна точка на преподаването и качеството на усвояването на учебния материал, заетото вече място не може да се заеме от нов курсист. При прекъсване на обучението едностранно от ученика, школа по математика „Аз мога“  не възстановява заплатената такса.
 2. Със записването си на летен курс /целогодишно обучение,  ученикът прави избор да посещава учебните занятия. В случай на отсъствие и пропускане на учебните занятия, школа по  математика „Аз мога“  не връща част от таксата на ученика. Ученикът може да вземе пропуснат час като заплати за индивидуално обучение според тарифата на школата.
 3. При  заявяване на отказ от участие в целогодишните обучения в рамките на 14 (четиринадесет ) дни преди  началото на учебната година, внесената до момента такса се връща, като се удържа административна такса, която възлиза на 30% от внесената сума.  Заявката се подава чрез имейла на школата: azmogasam@abv.bg. При отказ след започване на учебната година, ученикът няма право на възстановяване на внесената до момента такса и дължи останалите вноски до края на обучението.
 4. При  заявяване на отказ от участие в обучение в рамките на 7 (седем) дни преди  началото на всеки летен курс или курс, извън целогодишните обучения,  внесената до момента такса се връща, като се удържа административна такса, която възлиза на 30% от внесената сума.  Заявката се подава чрез имейла на школата: azmogasam@abv.bg. При отказ след започване на курса, ученикът няма право на възстановяване на внесената до момента такса.
 5. Учениците от 5, 6 и 7 клас могат да се откажат от курса след изтичане на месеца, за който са заплатили такса.

V. Индивидуални обучения

 1. Ученикът полага изпит за установяване на нивото на знания и идентифициране на пропуските, които трябва да се запълнят.
 2. Преподавателят изготвя план-предложение, съдържащ конкретни насоки и брой часове, който обсъжда с родител / настойник на ученика.
 3. След приемане на план-предложението от страна на родителя / настойника се заплаща такса за целия договорен период.
 4. В случай, че се налага отсъствие, родителят / настойникът е длъжен да уведоми преподавателя най-късно един ден преди договорения час.
 5. При отсъствие на ученика, без да е уведомен преподавателя, часът се счита за взет.
 6. Ученикът има право да предоговори час само веднъж в рамките на един календарен месец. Часът може да се вземе най-късно до една седмица след изтичане на договорения срок за обучение.

VI. Прекратяване на обучението от страна на школа по математика „Аз мога“

 1. Обучението на ученик може да бъде прекратено от страна на школа по математика „Аз мога”   в следните случаи:

1.1 Нарушаване на дисциплината от страна на ученика

Школа по математика „Аз мога”   има правото да прекрати обучението на ученик,  който с поведението си пречи на протичането на нормален учебен процес, без да дължи на ученика връщане на такса.

1.2 Недобросъвестно отношение към имуществото

Всеки ученик е длъжен да пази имуществото на Школа по математика „Аз мога“. При установяване на недобросъвестно отношение на ученик към имуществото, Школа по математика „Аз мога“ може да прекрати обучението на ученика без да дължи възстановяване на внесената такса до момента.

1.3 Три последователни отсъствия на ученик или три посещения без домашна работа.

При три последователни отсъствия на ученика без да е уведомен управителя или при три последователни посещения  без домашно, Школа по математика „Аз мога“ има право автоматично да прекрати обученията на съответния ученик  без предварително уведомяване и без да дължи връщане на внесената такса. Школа по математика „Аз мога“ не поема инициатива за контакт с родителя. Ако родителят желае и сметне за необходимо, може да се свърже с управителя и да обясни причините за решението си.

1.4 Неплащане на такса

Школа по математика „Аз мога”   има правото да прекрати обучението на ученик, който забавя или не плаща таксата си в уговорения срок.

 1. При забавяне или неплащане на пълна вноска, ученикът не може да започне или да продължи своето обучение.
 2. При забавяне на таксата повече от 10 дни ученикът дължи лихва от 10% върху сумата от съответната такса.
 3. Учениците от 5, 6 и 7 клас губят правото за участие в курса, в случай че не са внесли такса за следващия месец до 15 – то число на предходния. След 15-то  число мястото автоматично се обявява за свободно и се запълва от друг желаещ ученик.
 4. Школа по математика „Аз мога”  си запазва правото да отмени курс в случай, че не се съберат достатъчно ученици. В такива случаи ще предложим алтернатива в друг курс или възстановяване на цялата такса за обучение. Таксата за обучение се връща в пълен размер. В случай, че са закупени учебници, то сумата за учебниците  не се възстановява дори и да не се състои курса. Учебните пособия остават за ученика.

1.5 Записване на ученик със СОП без да е уведомено ръководството на школата

 1. Школа по математика „Аз мога“ има правото да откаже обучение на дете със СОП. В случай, че детето е записано без да е уведомен управителя на школата, то ученикът може да бъде отстранен. В този случай школата не дължи възстановяване на таксата.

1.6 Ако се установи, че ученик, записан в клас, съответстващ на неговата възраст има пропуски от по-долни класове, то на него ще му бъде предложено да се премести в подходяща група. Например: Ако ученик в 4 клас не знае таблицата за умножение, ще му бъде предложено да се премести в група за 2 клас.  При отказ ученикът/родителят поемат отговорност в рамките на четири посещения пропуските от по-долен клас да бъдат отстранени (или силно минимизирани). При липса на напредък след изтичане на срока, школа по математика „Аз мога“ може да прекрати обучението на ученика, без да дължи връщане на таксата.

VII. Отстъпки

 1. При записване на второ дете от семейството, ученикът ползва 10% отстъпка от таксата.
 2. Ученици, които са посещавали школата предишна учебна година ползват отстъпка от 5%.
 3. При заплащане на цялата такса се ползва отстъпка от 3%.
 4. Отстъпките не се натрупват. Ползва се най-голямата от тях.

VIII. Обучение

В този процес на обучение има три страни: Родителите, ученикът и преподавателят. В интерес на всяка една от тези страни е обучението да е ефективно и резултатно. И трите страни са съгласни, че за да реализират тези две цели е нужно да се спазват определени правила. Тези основни правила са част от общите условия, които всяка от страните приема. И трите страни се съгласяват да спазват тези условия.

Курсистите се задължават:

 1. Да пишат дадените им домашни и да ги представят в началото на следващото занятие.
 2. При отсъствие дадените за занятието, в което детето е отсъствало, ученикът е длъжен да реши домашното и да го представи на следващото занятие.

Родителите се задължават:

 1. Да упражняват контрол и да гарантират, че дадените за работа в къщи /домашни*/ ще бъдат решени.
 2. Родителят подписва домашното в тетрадката за домашна работа като слага датата на преглед и подписване.

* Ненаписването на домашните е вредно за обучението на детето и затова е недопустимо.

IX. Отказ от отговорност на учителя за успеха/неуспеха на ученика

 1. Учителят трябва да полага усилия и да преподава материала  разбираемо, според нивото на ученика.
 2. Ученикът е длъжен да посещава всички часове.
 3. Ученикът е длъжен да пише редовно домашните си работи.
 4. Ученикът е длъжен да спазва дисциплината в час и да насочи вниманието си към работния процес.
 5. При неспазване на точки 2) – 4) учителят не носи отговорност за успеха/неуспеха на ученика.

X. График на занятията. Обучение

 1. Школа по математика „Аз мога”   си запазва правото да прави промени в графика на учебните занятия.
 2. При провеждане на обучението в  школа по математика„Аз мога”   учениците могат да ползват само и единствено оригинални учебни пособия.

XI. Провеждане на занятия в извънредни условия, кризисни ситуации и грипни ваканции

По време на грипна ваканция, кризисни ситуации, извънредни условия,  ръководството на Школа по математика „Аз мога“ преценява как да продължат занятията.

В случай на невъзможност да се посещава школата от сформираните групи на физическия адрес, занятията могат да се провеждат онлайн.

XII. Общи бележки

 1. Всички гореописани условия важат за всички ученици,  записани за обучение или  курс в школа по математика „Аз мога“.
 2. Школа по математика „Аз мога” управлява сайта www.azmogabg.com от офиса си в София, България. Школа по математика „Аз мога” може да променя тези Условия по всяко време, като след промяната актуализира датата на публикация. През известен интервал от време ние ви препоръчваме да посещавате тази страница, за да преглеждате актуалните в момента Условия, защото те са обвързващи за вас.

Права и задължения съгласно Закона за защита на потребителите

Съгласно ЗЗП и ЗЕТ ние от школа по математика „Аз мога” сме длъжни и Ви предоставяме свободно следната информация:

 1. Името, адреса ни и данни за контакт – „ОРЕНДА 2016 ЕООД“, ЕИК 203897201, гр. София, ж.к.Младост 1, бул. „Йерусалим“, бл. 51, e-mail- azmogasam@abv.bg; телефон- 0896 231 351.
 2. Oсновните характеристики на услугите са изписани подробно в страницата за представяне на всяка услуга в сайта www.azmogabg.com.
 3. Плащането на стоките/услугите е съобразено с чл.93 ал.1 на Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), за което се получава съответния документ.

XIII. Защита на личните данни

 1. Записванията в школа по математика „Аз мога“ се извършва чрез попълване на регистрационна форма. Данните, които се въвеждат са трите имена на родител, трите имена на ученик, имейл на родител, телефон на родител.
 2. Въведените данни се използват единствено и само за обратна връзка с родителите с цел предоставяне на информация за обучението в школата.
 3. Попълнените лични данни  се използват единствено и само от преподавател на съответната група и от управителя на Школа по математика „Аз мога“ и не се предоставят на трети лица.

Настоящите общи условия влизат в сила от 22.02.2024г. – 09:49 ч.