Общи условия на Школа по JUMP Math „Аз мога“

 Общи условия на школа по JUMP Math „Аз мога“    

Общи разпоредби 

 1. С настоящите Общи условия се уреждат взаимоотношенията между „Оренда 2016“ ЕООД, ЕИК 203897201, наричано за краткост школа по JUMP Math „Аз Мога“  и потребителите на услугата обучение по JUMP Math.

I. Основни понятия

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

„Ученик” е всяко физическо лице, което учи математика в школа по JUMP Math  „Аз мога“.

„Родител” е родителят или настойникът на ученик  под 18 години.

„Записване (регистрация)” за курс на обучение включва попълване на онлайн заявление за записване и плащане на такса от страна на курсиста.

„Учебен час“ е учебно занятие с продължителност 40 минути.

II. Записване за целогодишни обучения по JUMP Math, ментална аритметика, летни курсове, занималня и индивидуални обучения в школа по JUMP Math „Аз мога“ 

 1. Записването за обучение, курс, занималня в школата става чрез попълване на онлайн заявление за записване и заплащане на таксата за обучение за съответния курс, обучение, занималня в съответните срокове. Записването става в обявените срокове или до изчерпване на свободните места.
 2. Записването се приема, че е настъпило след заплащане на курса, обучението, занималнята.
 3. Груповите курсове започват да се провеждат на обявената дата и час.
 4. Школа по JUMP Math „Аз мога“ не работи с деца със СОП тъй като не разполага с нужните специалисти.

III. Такси, начин на плащане

1.Такси

Таксите за обучение и стойността на учебните пособия за всеки курс са посочени в интернет страницата на школа по JUMP Math „Аз мога“ , намираща се на www.azmogabg.com

2. Начин на плащане

2.1 Таксата за целогодишното обучение  по JUMP Math, математика 5 и 6 клас и състезателна математика се заплаща на три пъти  в посочения  срок, в случай, че ученикът е записан до 30 септември на настоящата учебна година. След тази дата таксата се преизчислява и се внася на две вноски.

2.2. Таксата за обученията по ментална аритметика се заплаща за всеки 4 посещения преди стартиране на следващия цикъл от посещения.

2.3 Таксата за курсове, които са извън целогодишните обучения се заплаща наведнъж или на две вноски от 50%, като първата вноска се заплаща при записване, а втората – до три дни преди започване на курса.

2.4 Таксата за  индивидуалните обучения се заплаща наведнъж за договорения брой часове. Броят на часовете се преценява след провеждане на тест за установяване на  нивото на ученика. В случай, че ученикът е записан за индивидуални уроци без уточнен предварителен брой часове, то таксата се заплаща наведнъж минимум за 4 посещения.

2.5. Таксата за занималнята се заплаща за всеки месец, най-късно 5 дни преди стартиране на следващия месец.

2.6 Таксата за обучение се заплаща по банков път.

2.7 Таксата   не включва сумата за  учебните пособия. Учебните пособия се заплащат отделно.

2.8 Платените по банков път учебни пособия се получават само след предоставено от клиента копие от платежното нареждане за внесената сума.

2.9  Учебните материали се поръчват с куриер.  Куриерската такса се поема от родителите.

2.10 Допълнителните учебни материали (сборници) се поръчват от родителите, освен ако не е уточнено друго.  В случай, че се направи обща поръчка от името на школата, то родителите заплащат куриерската такса.

3. Школа по JUMP Math „Аз мога“   си запазва правото да прави едностранни промени в таксите на обучение.

IV. Отказ от участие в курс, обучението, занималнята, прекъсване на обучението и отсъствие от обучение от страна на клиента

 1. Когато ученик е записан за конкретен курс на обучение или занималня, той заема място в курса/занималнята за целия период от обучение. От гледна точка на преподаването и качеството на усвояването на учебния материал, заетото вече място не може да се заеме от нов курсист. При прекъсване на обучението едностранно от курсиста, школа по JUMP Math „Аз мога“  не възстановява заплатената такса.
 2. Със записването си на курс, обучение, занималня,  ученикът прави избор да посещава учебните занятия. В случай на отсъствие и пропускане на учебните занятия, школа по  JUMP Math „Аз мога“  не връща част от таксата на ученика. Ученикът може да вземе пропуснат час като заплати за индивидуално обучение според тарифата на школата.
 3. При индивидуално обучение в случай на отсъствие на ученика, родителят е длъжен да уведоми преподавателя най-късно един ден преди уговорения график. Нов график за провеждането на часа се уточнява като не се дължи допълнително заплащане на урока. В случай, че преподавателят е уведомен в деня на провеждане на часа, то часа се счита за взет и таксата не се възстановява.
 4. Непроведен час може да се предоговори еднократно. При повторно неявяване на ученика часът се счита за проведен, независимо кога е уведомен преподавателя и школа по JUMP Math „Аз мога“ не дължи възстановяване на сумата.
 5. При  заявяване на отказ от участие в целогодишните обучения (JUMP Math, състезателна математика, математика 5 и 6 клас), в рамките на 14 (четиринадесет ) дни преди  началото на учебната година, внесената до момента такса се връща, като се удържа административна такса, която възлиза на 30% от внесената сума.  Заявката се подава чрез имейла на школата: azmogasam@abv.bg. При отказ след започване на учебната година, курсистът няма право на възстановяване на внесената до момента такса.
 6. При  заявяване на отказ от участие в обучение в рамките на 7 (седем) дни преди  началото на всеки курс, извън целогодишните обучения (JUMP Math, състезателна математика, математика 5 и 6 клас), внесената до момента такса се връща, като се удържа административна такса, която възлиза на 30% от внесената сума.  Заявката се подава чрез имейла на школата: azmogasam@abv.bg. При отказ след започване на курса, курсистът няма право на възстановяване на внесената до момента такса.

V. Прекратяване на обучението от страна на школа по JUMP Math „Аз мога“

 1. Обучението на ученик може да бъде прекратено от страна на школа по JUMP Math „Аз мога”   в следните случаи:

1.1 Нарушаване на дисциплината от страна на ученика

Школа по JUMP Math „Аз мога”   има правото да прекрати обучението на ученик,  който с поведението си пречи на протичането на нормален учебен процес, без да дължи на ученика връщане на такса.

1.2 Недобросъвестно отношение към имуществото

Всеки ученик е длъжен да пази имуществото на Школа по JUMP Math „Аз мога“. При установяване на недобросъвестно отношение на ученик към имуществото, Школа по JUMP Math „Аз мога“ може да прекрати обучението на ученика без да дължи възстановяване на внесената такса до момента.

1.3 Три последователни отсъствия на ученик или системни  посещения без домашна работа. Под системно да се разбира три или повече последователни пъти.

При три последователни отсъствия на ученика без да представи документи, които да извиняват отсъствията или три и повече последователни посещения без наличие на домашна работа,  Школа по JUMP Math „Аз мога“ има право да прекрати обученията на съответния ученик без да дължи връщане на внесената такса.

1.4 Неплащане на такса

Школа по JUMP Math „Аз мога”   има правото да прекрати обучението на ученик, който забавя или не плаща таксата си в уговорения срок.

 1. При забавяне или неплащане на пълна вноска, ученикът не може да започне своето обучение.
 2. Школа по JUMP Math „Аз мога”  си запазва правото да отмени курс в случай, че не се съберат достатъчно ученици. В такива случаи ще предложим алтернатива в друг курс или възстановяване на цялата такса за обучение. Таксата за обучение се връща в пълен размер. В случай, че са закупени учебници, то сумата за учебниците  не се възстановява дори и да не се състои курса. Учебните пособия остават за ученика.

1.5 Записване на ученик със СОП без да е уведомено ръководството на школата

 1. Школа по JUMP Math „Аз мога“ има правото да откаже обучение на дете със СОП. В случай, че детето е записано без да е уведомен управителя на школата, то ученикът може да бъде отстранен. В този случай школата не дължи възстановяване на таксата.

VI. Отказ от отговорност на учителя за успеха/неуспеха на ученика

 1. Учителят трябва да полага усилия и да преподава материала  разбираемо, според нивото на ученика.
 2. Ученикът е длъжен да посещава всички часове
 3. Ученикът е длъжен да пише редовно домашните си работи.
 4. Ученикът е длъжен да спазва дисциплината в час и да насочи вниманието си към работния процес.
 5. При неспазване на точки 2) – 4) учителят не носи отговорност за успеха/неуспеха на ученика.

VII. График на занятията. Обучение

 1. Школа по JUMP Math „Аз мога”   си запазва правото да прави промени в графика на учебните занятия.
 2. При провеждане на обучението в  школа по JUMP Math „Аз мога”   учениците могат да ползват само и единствено оригинални учебни пособия.

VIII. Общи бележки

 1. Всички гореописани условия важат за всички ученици,  записани за обучение, курс или занималня в школа по JUMP Math „Аз мога“.
 2. Школа по JUMP Math „Аз мога” управлява сайта www.azmogabg.com от офиса си в София, България. Школа по JUMP Math „Аз мога” може да променя тези Условия по всяко време, като след промяната актуализира датата на публикация. През известен интервал от време ние ви препоръчваме да посещавате тази страница, за да преглеждате актуалните в момента Условия, защото те са обвързващи за вас.

Права и задължения съгласно Закона за защита на потребителите

Съгласно ЗЗП и ЗЕТ ние от школа по JUMP Math „Аз мога” сме длъжни и Ви предоставяме свободно следната информация:

 1. Името, адреса ни и данни за контакт – „ОРЕНДА 2016 ЕООД“, ЕИК 203897201, гр. София, ж.к.Младост 1, бул. „Йерусалим“, бл. 51, e-mail- azmogasam@abv.bg; телефон- 0896 231 351.
 2. Oсновните характеристики на услугите са изписани подробно в страницата за представяне на всяка услуга в сайта www.azmogabg.com.
 3. Плащането на стоките/услугите е съобразено с чл.93 ал.1 на Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), за което се получава съответния документ.

IX. Защита на личните данни

 1. Записванията в школа по JUMP Math „Аз мога“ се извършва чрез попълване на регистрационна форма. Данните, които се въвеждат са трите имена на родител, трите имена на ученик, имейл на родител, телефон на родител.
 2. Въведените данни се използват единствено и само за обратна връзка с родителите с цел предоставяне на информация за обучението в школата.
 3. Попълнените лични данни  се използват единствено и само от преподавател на съответната група и от управителя на Школа по JUMP Math „Аз мога“ и не се предоставят на трети лица.

Настоящите общи условия влизат в сила от 07.01.2019 г. – 10.30 ч.