Блог

Мултимодални стратегии за обучение и примери – част 1

Какво е мултимодално обучение?

Мултимодалното обучение в образованието означава преподаване на концепции, използвайки  множество модели.

Моделите са информационни канали или нещо, което по някакъв начин обяснява смисъл, включително:

 • Снимки
 • Илюстрации
 • Аудио
 • Реч
 • Писане 
 • Музика
 • Движение
 • Жестове
 • Изражения на лицето
 • Цветове

И още много!

Моделите се изживяват по различни начини от всяко от сетивата – обикновено зрителни, слухови или тактилни. Те често си взаимодействат помежду си, създавайки динамично учене. Например, образователен видеоклип може да включва реч, изображения, музика и текст – всичко това може да подобри обучението на ученика.

Учителите трябва да комбинират два или повече мултимодални режима на обучение, за да осигурят цялостно образователно преживяване. Тъй като в училищната среда има разнообразни  ученици с голямо разнообразие от стилове на обучение, мултимодалният подход помага на всеки ученик да постигне успех по свой начин.

За да приложите правилно мултимодалното обучение, първо трябва да разберете стиловете на обучение.

Какво представляват стиловете на обучение?

Стиловете на обучение се групират по различни начини, по които хората предпочитат да учат. Те категоризират хората въз основа на техния „стил” на обучение или начина, по който учат най-добре. Всеки индивид има уникални предпочитания за учене, които попадат в една, някои или всички от тези категории.

Представете си следната ситуация:

Някой ви обяснява нова концепция и имате проблеми с разбирането.

Какво ще ви помогне да разберете най-добре:

 • Да видите  диаграма или илюстрация на концепцията?
 • Човекът, който ви  обяснява да повтори и обясни нещата устно по-подробно?
 • Да видите писмено обяснение?
 • Да свържете концепцията с пример от реалния живот?

Помислете за отговора си на този въпрос, след което помислете какво биха избрали вашите приятели или семейство. Различни ли са отговорите? Много хора имат различни отговори и някои може би желаят да изберат комбинация от тях. Това е в основата на концепцията за стиловете на обучение.

VARK моделът на обучение

Има няколко различни модела за обяснение на стилове на обучение. Един от най-популярните е модел VARK, създаден от учителя от Нова Зеландия Нийл Флеминг.

 

Подразделите на модела VARK са:

Visual – Визуално – тези хора се учат най-добре, като виждат, отговарят на визуални сигнали като изображения, графики или диаграми. Може да се разсеят, ако видят неща отвън.

Aural – Аудио – тези хора се учат най-добре, като слушат, отговарят на звукови сигнали като словесни инструкции, дискусии или песни. Те могат да бъдат разсеяни от външни шумове.

Read/Write – Четене / Писане – това понякога е изброено като подраздел на визуалната категория, но моделът VARK го поставя в своя собствена категория. Тези хора се учат най-добре, като четат и пишат, отговарят на писмени сигнали като бележки за лекции, книги и карти. Те могат да бъдат разсеяни от лошо формулиран текст или текст, който не съвпада с речта.

Kinesthetic  – Кинестетика – тези хора се учат най-добре чрез извършване на дейност, отговарят на тактилни сигнали като движение, действия и примери от реалния живот. Те могат да бъдат разсеяни от неудобни седалки или температура в помещението.

Учениците могат да отговорят на въпросника VARK, за да открият своя собствен стил на обучение. Други личностни тестове, като например Майерс-Бригс, предлагат повече яснота за това как хората учат най-добре.

Мултимодалният стил на обучение

Някои хора предпочитат един от четирите вида обучение. Но много други имат споделено предпочитание между два или повече типа, което ги прави мултимодални обучаващи се.

Мултимодалните обучаващи се имат почти еднакви предпочитания към различни режими на обучение и могат да учат по всеки начин. Някои мултимодални обучаващи се обаче са различни и изискват много входни данни за да учат.

Мултимодалният стил на обучение работи най-ефективно с много комуникационни входове или режими. Мултимодалният обучаем ще процъфтява в цялостна учебна среда, която използва визуални, слухови и кинестетични данни – както вербални, така и невербални – включително видео, изображения, действия, примери от реалния живот и практически дейности.

 

 


Споделете с приятели, ако тази статия Ви е харесала!