Общи условия

 Общи условия на школа по JUMP Math „Аз мога“    

 Общи разпоредби 

 1. С настоящите Общи условия се уреждат взаимоотношенията между „Оренда 2016“ ЕООД, ЕИК 203897201, наричано за краткост школа по JUMP Math „Аз Мога“  и потребителите на услугата обучение по JUMP Math.

I. Основни понятия

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

„Ученик” е всяко физическо лице, което учи математика в школа по JUMP Math  „Аз мога“.

„Родител” е родителят или настойникът на ученик  под 18 години.

„Записване (регистрация)” за курс на обучение включва попълване на заявление за записване и плащане на такса от страна на курсиста.

„Учебен час“ е учебно занятие с продължителност 40 минути.

II. Записване за обучение в школа по JUMP Math „Аз мога“

 1. Записването за обучение в школата става чрез попълване на заявление за записване и заплащане на таксата за обучение за съответния курс в съответните срокове. Записването става в обявените срокове или до изчерпване на свободните места.
 2. Записването се приема, че е настъпило след заплащане на курса.
 3. Груповите курсове започват да се провеждат на обявената дата и час.

III. Такси, начин на плащане

 1. Такси

Таксите на обучение и стойността на учебните пособия за всеки курс са посочени в интернет страницата на школа по JUMP Math „Аз мога“ , намираща се на http://azmogabg.com

 1. Начин на плащане

2.1 Таксата за обучение  се заплаща наведнъж в посочения  срок.

2.2 Таксата за обучение се заплаща по банков път.

2.3 Учебните пособия се заплащат по банков път.

2.4 Платените по банков път учебни пособия се получават само след предоставено от клиента копие от платежното нареждане за внесената сума.

 1. Школа по JUMP Math „Аз мога“   си запазва правото да прави едностранни промени в таксите на обучение.

IV. Прекъсване на обучението и отсъствие от обучение от страна на клиента

 1. Когато ученик е записан за конкретен курс на обучение, той заема място в курса за целия период от обучение. От гледна точка на преподаването и качеството на усвояването на учебния материал, заетото вече място не може да се заеме от нов курсист. При прекъсване на обучението едностранно от курсиста, школа по JUMP Math „Аз мога“  не възстановява заплатената такса.
 2. Ако на курсист се наложи да прекъсне курса поради изключителни обстоятелства, Управителят може да одобри молба за прехвърляне на част от платената такса. Молбата за прехвърляне на част от платената такса заедно с придружаващи документи се подава в писмена форма за разглеждане от Управителя. Размерът на частта, която ще се прехвърли се изчислява като от стойността на оставащите часове, които не са посетени след получаването на писмената молба за прекъсване на курса, се извади административна такса в размер на 10 % от общата внесена от ученика сума. Прехвърлената такса може да се ползва през последващият 1 месец от същия ученик.
 3. Прехвърляне на част от таксата могат да бъдат поискани в рамките на една седмица след датата на начало на курса (или до 5 -то число на съответния месец за целогодишното обучение). След изтичането на този срок няма да бъдат разглеждани молби за прехвърляне на такса.
 4. Със записването си на курс, ученикът прави избор да посещава учебните занятия. В случай на отсъствие и пропускане на учебните занятия, школа по  JUMP Math „Аз мога“  не връща част от таксата на ученика.

V. Прекратяване на обучението от страна на школа по JUMP Math „Аз мога“

 1. Обучението на ученик може да бъде прекратено от страна на школа по JUMP Math „Аз мога”   в следните случаи:

1.1 Нарушаване на дисциплината от страна на ученика

Школа по JUMP Math „Аз мога”   има правото да прекрати обучението на ученик,  който с поведението си пречи на протичането на нормален учебен процес, без да дължи на ученика връщане на такса.

1.2 Неплащане на такса

Школа по JUMP Math „Аз мога”   има правото да прекрати обучението на ученик, който забавя или не плаща таксата си в уговорения срок.

 1. При забавяне или неплащане на пълна вноска, ученикът не може да започне своето обучение.
 2. Школа по JUMP Math „Аз мога”  си запазва правото да отмени курс в случай, че не се съберат достатъчно ученици. В такива случаи ще предложим алтернатива в друг курс или възстановяване на цялата такса за обучение. Таксата за обучение се връща в пълен размер. Сумата за учебниците при целогодишното обучение не се възстановява.

VI. График на занятията. Обучение

 1. Школа по JUMP Math „Аз мога”   си запазва правото да прави промени в графика на учебните занятия.
 2. При провеждане на обучението в  школа по JUMP Math „Аз мога”   учениците могат да ползват само и единствено оригинални учебни пособия.

VII. Общи бележки

 1. Всички гореописани условия важат за всички ученици записани в групови курсове,.
 2. Школа по JUMP Math „Аз мога”   управлява сайта www.azmogabg.com от офиса си в София, България. Школа по JUMP Math „Аз мога”   може да променя тези Условия по всяко време, като след промяната актуализира датата на публикация. През известен интервал от време ние ви препоръчваме да посещавате тази страница, за да преглеждате актуалните в момента Условия, защото те са обвързващи за вас.

Права и задължения съгласно Закона за защита на потребителите

Съгласно ЗЗП и ЗЕТ ние от школа по JUMP Math „Аз мога” сме длъжни и Ви предоставяме свободно следната информация:

 1. Името, адреса ни и данни за контакт – „ОРЕНДА 2016 ЕООД“, ЕИК 203897201, гр. София, ж.к.Младост 1, бул. „Йерусалим“, бл. 51, e-mail- azmogasam@abv.bg; телефон- 0896 231 351.
 2. Oсновните характеристики на услугите са изписани подробно в страницата за представяне на всяка услуга в сайта www.azmogabg.com.
 3. Цената на услугите, изписана на страниците за представяне на съответната услуга, е крайна и не включва учебни материали, ако те са необходими за съответния курс/услуга. За учебните материали се получава допълнително указание къде могат да бъдат закупени и на каква цена.
 4. Плащането на стоките/услугите е съобразено с чл.93 ал.1 на Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), за което се получава съответния документ.

Дата на последна актуализация:  02/01/2017г.

Настоящите общи условия важат до 31.05.2017 г. След тази дата влизат в сила нови общи условия. Моля следете сайта за информация.

Всеки родител, записал детето си за обучение в школата задължително трябва да потвърди, че е запознат с общите условия на Школа по JUMP Math „Аз мога“.

Запознат/а съм с общите условия!